การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รายใหม่ประจำปี 2560

06/12/2016

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รายใหม่ประจำปี 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ให้การต้อนรับและอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการมารับเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มารับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ได้ทราบ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง