โครงการธรรมะศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559

15/12/2016

สำนักศึกษา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการธรรมะศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเพื่อให้พุทธสาสนิกชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนา สามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวัน และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่ง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าว ให้กับวัดบางไผ่ พระอามรามหลวง เพื่อจัดทำโครงการธรรมะฯ ต่อไป