จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2/2560

16/12/2016

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2/2560 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนสถานีตำรวจ เข้าร่วมการประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรับฟังปัญหาข้อร้องเรียน เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง