โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง

19/12/2016

วันที่ 18 ธันวาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง โดยการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือด โดยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบางบัวทอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดบางไผ่ ณ ชุมชนชลลดา