โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ. 2559

19/12/2016

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ได้ปรุบปรุงบ้านของนางนิตยา โพธิ์แก้ว บ้านเลขที่ 96 หมู่ 2 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ. 2559 กรมกิจการผุ้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์