การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประเดือนมกราคม

06/01/2017

วันที่ 5 มกราคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและพูดคุยกับผู้มารับเบี้ยอย่างเป็นกันเอง ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง