การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

09/02/2017

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับพูดคุย และนำออกกำลังกายให้แก่ผู้มารับเบี้ย ณ ชั้น1 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง