การประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2560

31/03/2017

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2560 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธาน และนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและรับทราบผลการดำเนินงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานต่างๆ ให้ได้ทราบ ณ ห้องประชุมชั้น5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง