การประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 1/2560

31/03/2017

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 1/2560 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมรับฟังการประชุมเพื่อทราบถึงข้อปฏิบัติและแลกเปลี่ยนรับฟังข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง