พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

31/03/2017

วันที่ 28 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ โดยมีพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนให้มีความภาคภูมิใจในตนเอง เพื่อให้ผู้ปกครองชื่นชมผลงาน และรับทราบพัฒนาการด้านต่างๆของบุตรหลานครบทั้ง 4 ด้าน และเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองและนักเรียน