การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2560

07/04/2017

วันที่ 4 เมษายน 2560 เทศบางเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับดูแลและพูดคุยกับผู้มารับเบี้ยยังชีพอย่างเป็นกันเอง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง