โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560

02/05/2017

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานประกาศนียบัตรให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560 ณ สนามแบดมินตันชุมชนชลลดา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้ได้รับโอกาสและการพัฒนาอย่างถูกต้องครบถ้วน การสนับสนุนให้ความรู้ด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชนในระหว่างปิดภาคเรียน และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมมุ่งเน้นให้เยาวชนได้กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆตามความต้องการและความสามารถของตนเอง