การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

02/05/2017

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเขต 1 และ 3 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับและพูดคุยแก่ผู้มารับเบี้ย ณ ชั้น1 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง