บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง

15/05/2017

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการบริหารงานของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง โดยการสนับสนุนจากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค1 สาขาจังหวัดนนทบุรี เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนางกัลยา มงคลสกุลกิจ รองปลัดเทศบาลรักษาราชแทนปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมดำเนินการให้บริการในครั้งนี้ด้วย ณ ชุมชนเอื้ออาทร