โรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

30/05/2017

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมกันด้วยนายสมชาย ประสิทธิชัย สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้เดินทางไปโรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขอความรู้และคำแนะนำจากอาจารย์ชาตรี ต่วนสีแก้ว ในเรื่องของการเพาะเห็ดฟางในถังเพื่อนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนและประชาชนที่สนใจในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองต่อไป