การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมิถุนายน

02/06/2017

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองสวัสดิการสังคมได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมิถุนายน ในเขต 1 , 2และ3 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับพร้อมพูดคุยแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ และออกกำลังกาย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง