การประชาคมระดับชุมชน เพื่อทบทวนแผนชชุมชน

20/06/2017

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดประชาคมระดับชุมชน เพื่อทบทวนแผนชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลเฉพาะ รวมทั้งปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน ใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและติดตามโครงการต่างๆ และยังใช้แผนชุมชนในเขตเทศบาลฯมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยทางเทศบาลบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานลงทำแผนชุมชนให้กับประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล ซึ่งในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ได้ลงทำแผนชุมชนแล้ว 6 ชุมชน คือ ชุมชนคลองผู้ใหญ่จร ชุมชนชลลดา ชุมชนกฤษดานคร 11 ชุมชนแคนนาเฮาส์ ชุมชนไมตรี และชุมชนคลองงิ้วค่อม