จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

06/07/2017

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง กำหนดให้จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพูดคุยและจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความผ่อนคลายให้แก่ผู้มารับเบี้ยอีกด้วย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง