การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทองครั้งที่ 1 / 2560

24/07/2017

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทองครั้งที่ 1 / 2560 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนน สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในการเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5