การประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 6 / 2560

24/07/2017

วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกอง สวัสดิการสังคม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 6 / 2560 โดยดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ดร.วีระชัย ขันรุ่ง รองนายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง เป็นประธานในการดำเนินการประชุม โดยมีส่วนราชการและคณะกรรมการชุมชนมาเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง