โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

24/07/2017

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนนทบุรีและชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอบางบัวทอง จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ และมี ดร.อาวุธเจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง และส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และสมาชิกลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ วัดละหาร จังหวัดนนทบุรี