โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

25/07/2017

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนนทบุรีและชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอบางบัวทอง จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานปิดโครงการ และมอบผ้าพันคอพระราชทาน ณ วัดละหาร จังหวัดนนทบุรี