การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม 2560

03/08/2017

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับผู้มารับเบี้ยและร่วมพูดคุยประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่ผู้มารับเบี้ยทราบ ณ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง