โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ

21/08/2017

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ (สิทธิคนพิการไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0) จัดโดยงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคมหน้าห้องชมภูพันธ์ทิพย์
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร