ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560

21/08/2017

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมนั้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และปรึกษาหารือหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลงานของทางเทศบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป