งานวันแม่แห่งชาติ

21/08/2017

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง(วัดบางไผ่พระอรามหลวง) พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเท ศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติเพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงความสำคัญของวันแม่แห่งชาติและเป็นการศึกษามุ่งให้นักเรียนรักและกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ