โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปี พ.ศ. 2560

30/08/2017

          โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง

ประจำปี พ.ศ. 2560

         เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม และวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและระบบการสื่อสาร จึงได้จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองบางบัวทองขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและระบบการสื่อสารในชีวิตประจำวันหรือในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด

        โดยซึ่งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย  รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT หลักสูตร หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น”  จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ    ๒๐ คน และในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ได้มอบหมายให้นายประสงค์  สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง  เป็นประธานปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ฯ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมโครงการฯ ทั้ง 2 รุ่น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร