การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560

14/09/2017

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 
เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วาระ 1(กองวิชาการและแผนงาน) และร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องกิจการตลาด

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 (อาคารหลังใหม่)