โครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

29/09/2017

วันที่ 26 กันยายน 2560 นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงพัฒนาการของเด็กๆ และทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ ในขั้นตอนต่างๆว่าเมื่อได้มาศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างไร พร้อมทั้งชมการแสดงของเด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทองวัดบางไผ่