บุคลากรเทศบาลเมืองบางบัวทอง

 

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง

 

 

ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์
นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง

 


ดร.วีระชัย ขันรุ่ง
รองนายกเทศมนตรี


นายประสงค์ สุนทรธรรมรัตน์
รองนายกเทศมนตรี


นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย
รองนายกเทศมนตรี

 


  นางกัลยา มงคลสกุลกิจ
    รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

                          ปลัดเทศบาล                         


นางกัลยา มงคลสกุลกิจ
รองปลัดเทศบาล

นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล
รองปลัดเทศบาล


นางจุรีรัตน์ หริรักษ์ 
ผอ.สำนักการศึกษา


นางสาวศิริวรรณ  เพ็ชรกระจ่าง
ผอ. กองคลัง

นายธีรภัทร สายบัว
ผอ.กองช่าง


นางพรเพ็ญ อยู่สุข 
ผอ.กองสาธารณสุข

 

 

นายโวหาร  ยะสารวรรณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

นายโวหาร  ยะสารวรรณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  รักษาราชการแทน
  ผอ. กองวิชาการและแผนงาน
น.ส.จันทร์ประภา อิสสอาด 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง


นายสุรพงษ์  นฤภัย
ประธานสภา


นายอนุรักษ์ ตันสุภาพ
รองประธานสภา

------------------------- สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เขต 1 --------------------

 

  นายชูศักดิ์  เวียสุวรรณ


นายวิชัย วิชิตพรชัย


นายสมชาย ประสิทธิชัย

 

 

 


นายสมพงษ์ วันแอเลาะ


นายสุวิทย์ ธนเดชากุล


นายอนุรักษ์ ตันสุภาพ

 

 

 

 

 

 

------------------------- สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เขต 2 ------------------


นายมานพ ครุฑหอม


เครือพันธ์ ปิ่นแก้ว


นายไพฑูรย์ เรืองฤทธิศักดิ์


นายวริทธิ์ พูละคร

นางกาญจนา  เจริญนนทสิทธิ์


นายสุรพงษ์ นฤภัย

 

 

 ------------------- สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เขต 3 ----------------


นงลักษณ์ แก้วกร่าง


สุวิมล บุญรอด


นายอาคม เผือกหอม


นางอารมย์ เกษรบัว


นายรัชศ์ปวีร  วงแหวนสกุล

 


นายเฉลิมชัย  สาดแจ่ม