ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

29/10/2015

“เทศบาลเมืองบางบัวทอง  เปิดรับลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายนนี้ ในวันและเวลาราชการ  โดยกำหนดเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560  ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 2558 ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.ในวันและเวลาราชการ”

ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ  59  ปี  และจะมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  นับจนถึงวันที่  30  กันยายน  2559  หรือเป็นผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง   ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และผู้พิการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง  ที่มีบัตรผู้พิการแล้ว ที่ไม่เคยลงทะเบียนไว้ นำเอกสาร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน)พร้อมสำเนา และสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรณีขอรับเงินผ่านธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง  ชั้น  1  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสังคมสงเคราะห์  เทศบาลเมืองบางบัวทอง หมายเลขโทรศัพท์  0 25717673 – 6  ต่อ  1311

หากไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้โดยนำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย