ประกาศโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

14/03/2016