เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดละหาร ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 17-22 พฤษภาคม 2559 ณ วัดละหาร

11/05/2016

เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดละหาร ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 17-22 พฤษภาคม 2559 ณ วัดละหาร และขอเชิญร่วมบริจาควัตถุดิบ (เช่น ข้าวตอก น้ำตาล นม ผลไม้ ฯลฯ) และร่วมเตรียมวีตถุดิบ ในการกวนข้าวทิพย์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ วัดละหาร ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป

*** กำหนดการ ***