ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

05/07/2016

ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติแสดงความเห็นของประชาชนด้วยการลงคะแนนออกเสียงเพื่อตัดสินว่าจะให้ความ เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ในเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติ หรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ก่อนที่จะนำมติหรือการตัดสินใจนั้นไปออกเป็นกฎหมายหรือนำไปปฏิบัติเพื่อบังคับใช้เป็นการทั่วไป
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียง
- มีสัญชาติไทย (ผู้แปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี )
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อน 9 ส.ค.2541)ในวันออกเสียง
- มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันออกเสียง
หลักฐานที่ใช้ในการออกเสียง
- บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรหมดอายุใช้ได้)
- บัตรประจำตัวหรือหลักฐานที่ราชการออกให้ โดยต้องมีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เป็นต้น
การออกเสียงประชามติ จึงนับว่ามีความสำคัญต่อการปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเพราะนั่นหมายถึงประชาชนสามารถตัดสนใจในการออกความคิดเห็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองได้ด้วยตนเอง