สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

24/08/2016

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จากการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร ตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ คน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียนประจำสำนักทะเบียนดีเด่น ได้แก่ นางนาฎสินีย์ สิตะพงศ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น และมีนางกัลยา มงคลสกุลกิจ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นนายทะเบียน