ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง

26/08/2016

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559  ตามที่การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559  มีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2559  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559  เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน