รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559

11/10/2016

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 เพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและช่วงเวลาที่ต้องจัดหาพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา