หลักเกณฑ์การเช่าอัตราใหม่

11/10/2016

เทศบาลเมืองบางบัวทองขอประชาสัมพันธ์เรื่องหลักเกณฑ์การเช่าอัตราใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ปีงบประมาณ 2560 ให้ผู้ประกอบการค้าตลาดสด ส้วมสาธารณะ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 - 2561 ให้ทราบโดยทั่วกัน