การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

02/11/2016

          ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้  เทศบาลเมืองบางบัวทอง  ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ  59 ปี  และจะมีอายุ ครบ  60  ปีบริบรูณ์  นับจนถึงวันที่  30  กันยายน  2560  หรือผู้ที่มีอายุครบ  60 ปีบริบรูณ์แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2559  และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วันที่  1-30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.30 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนดณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง  ชั้น 1   และจุดบริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  ชุมชนเอื้ออาทร  ชุมชนหงส์ประยูร  ชุมชนจันทิมาธานี  หมู่  5  โสนลอย

          เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

          1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

          2.ทะเบียนบ้านฉบับตัวจริงพร้อมสำเนา

          3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

กรณีการขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ สามารถขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการได้ตลอดทั้งปี

โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

          1.บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมสำเนา

          2.ทะเบียนบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา

          3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคาร

          4.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ  กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-5717673 ต่อ 1311