การขอต่ออายุใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปี 2560

03/11/2016

                    **ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง**
// การขอต่ออายุใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปี 2560 //
ผู้จำหน่ายและผู้ผู้ช่วยจำหน่ายต้องเตรียมเอกสาร / หลักฐานให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.ใบรับรองแพทย์ (กรณีสินค้าประเภทอาหาร)
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
5. สำเนาใบอนุญาตฯ ฉบับเก่า
โดยนำเอกสารดังกล่าวยื่นขอต่อใบอนุญาตฯ
หากผู้จำหน่ายสินค้าท่านใดไม่สามารถมายื่นติดต่อด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ เพิ่มเติมจากเอกสารหลักฐานข้างต้น