แผนการปฏิบัติงาน พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง

03/11/2016

              ***ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง***
//แผนการปฏิบัติงาน พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง//
                          ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559