กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

03/11/2016

         การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุ ครบ 60 ปีบริบรูณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบรูณ์ ซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.30 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

ท่านสามารถ Downlond แบบฟอร์มและหลักเกณฑ์การลงทะเบียน ได้ที่ http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2016/10/17407_1_1477646255583.pdf?time=1477646617840