ขอเชิญบริจาคเสื้อผ้าสีดำหรือเสื้อผ้าสีต่างๆ เพื่อนำมาย้อมดำแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย

08/11/2016

ขอเชิญบริจาคเสื้อผ้าสีดำหรือเสื้อผ้าสีต่างๆ เพื่อนำมาย้อมดำแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย