ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบางบัวทอง

09/11/2016

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบางบัวทอง

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ให้คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ในการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการได้พิจารณากำหนด ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน