มาตารฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง

21/11/2016

มาตารฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง 

 

ประเภทบริหารท้องถิ่น

- นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)

 

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

- นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง)

- นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)

- นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)

- นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)

- นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)

- นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)

- นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)

- นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง)

- นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)

 

ประเภทวิชาการ

- นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

- นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

- นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

- นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

- นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

- แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

- นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- วิศวกรโยธา

- สถาปนิก

- นักผังเมือง

- วิศวกรเครื่องกล

- วิศวกรไฟฟ้า

- วิศวกรสุขาภิบาล

- นักจัดการงานช่าง

- นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

- นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

- นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

 

ประเภททั่วไป

- จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

- จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

- จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- เจ้าพนักงานการคลัง

- เจ้าพนักงานพัสดุ

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

- จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

- จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

- จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

- จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

- จพง.สัตวบาล

- จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

- จพง.วิทยาศาสตร์

- จพง.สาธารณสุขชุมชน

- พยาบาลเทคนิค

- จพง.เวชกรรมฟื้นฟู

- จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

- โภชนาการ

- จพง.รังสีการแพทย์

- จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์

- เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

- สัตวแพทย์

- นายช่างโยธา

- นายช่างเขียนแบบ

- นายช่างสำรวจ

- นายช่างผังเมือง

- นายช่างเครื่องกล

- นายช่างไฟฟ้า

- เจ้าพนักงานประปา

- นายช่างศิลป์

- นายช่างภาพ

- จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

- จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

- จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

- จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

- จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)