แผนการปฏิบัติงาน

13/12/2016

แผนการปฏิบัติงาน พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง    ประจำเดือนธันวาคม 2559