ตรวจสุขภาพ โดยการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือด

16/12/2016

***ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง***
ในวันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30 - 09.30 น.ขอเชิญผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพ โดยการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือด โดยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบางบัวทอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดบางไผ่ ณ ชุมชนหงส์ประยูร 1,2,3 บริเวณศาลาอเนกประสงค์