ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560

27/12/2016

ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดระยะเวลาที่ผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผุ้ครอบครองในทรัพย์สิน คือ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และที่ดิน ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีประจำปี พ.ศ.2560  ณ เทศบาลเมืองบางบัวทอง