โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง

29/12/2016

**** ข่าวประชาสัมพันธ์ ****

การรับสมัคร ประชาชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง

 #ขยายเวลาสมัคร ถึงวันที่ 5 มกราคม 2560

สนใจสมัครได้ที่งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง

โทร. 02-5717673 ต่อ 1311
หลักฐานที่ใช้ 
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
2.สำเนาทะเบียนบ้าน