ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร เพื่อใช้คำนวนค่ารายปี ในการเก็บภาาีโรงเรือนและที่ดิน

13/01/2017

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง  เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร                   เพื่อใช้คำนวนค่ารายปี ในการเก็บภาาีโรงเรือนและที่ดิน  ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559)